STANOVY

OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Pingpong pre všetkých

 

Článok 1

Základné ustanovenia

  1. Pingpong pre všetkých je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vytvárajú vhodné podmienky v oblasti stolného tenisu a telesnej kultúry a zároveň v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. je športovou organizáciou.
  2. Pingpong pre všetkých má právnu subjektivitu a je právnickou osobou so sídlom v Bernolákove, Potočná č. 55, PSČ 900 27.
  1. Pingpong pre všetkých sa môže združovať, resp. byť členom ďalších združení a organizácií na miestnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni v oblasti stolného tenisu a telesnej kultúry za účelom riešenia a presadzovania spoločných záujmov a cieľov.

 

Článok 2

Poslanie, ciele a hlavné úlohy  

  1. Pingpong pre všetkých združuje záujemcov o stolný tenis a telesnú kultúru bez rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti, rasy, náboženského a politického presvedčenia.
  2. Cieľom Pingpongu pre všetkých je uspokojovať a podporovať záujmy a záľuby detí, mládeže, občanov a športovcov v oblasti stolného tenisu a telesnej kultúry.
  3. Poslaním Pingpongu pre všetkých je nielen vytvárať podmienky pre rast športovej výkonnosti v stolnom tenise a rozvoj telesnej kultúry, ale aj chrániť spoločné záujmy svojich členov pri zastupovaní v rokovaniach s orgánmi ústrednej štátnej správy a územnej samosprávy, neštátnymi orgánmi, organizáciami, združeniami, zväzmi a  medzinárodnými organizáciami.
  4. Hlavnými úlohami Pingpongu pre všetkých sú predovšetkým:

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi riadiť, vytvárať  
a rozvíjať podmienky pre stolný tenis a telesnú kultúru v obci
Bernolákovo,

– prostredníctvom poverených zástupcov zastupovať a hájiť záujmy svojich členov v rámci spolupráce s organizáciami, združeniami, zväzmi a medzinárodnými organizáciami, ktorých je členom,

 • zabezpečovať tréningy stolného tenisu pre deti, mládež a dospelých.
 • viesť krúžok stolného tenisu pre žiakov základnej školy,
 • zostavovať kalendár športových podujatí a vytvárať podmienky na ich realizáciu,
 • organizovať a zúčastňovať sa športových súťaží a podujatí v stolnom tenise,
 • podieľať sa na výchove hráčov stolného tenisu k všestrannosti a vysokej výkonnosti,
 • napomáhať, podporovať a pôsobiť pri výchove, vzdelávaní a ďalšom športovom napredovaní svojich členov, najmä mladej generácie na školách,
 • združovať občanov, ktorí sa aktívne alebo pasívne zaujímajú o stolný tenis, telesnú kultúru, zdravie a zdravý životný štýl,
 • podporovať aktívnu výmenu skúsenosti a informácií v oblasti stolného tenisu a telesnej kultúry, zdravia a zdravého životného štýlu,
 • zabezpečovať propagáciu a spolupôsobiť pri uskutočňovaní podujatí podporujúcich rozvoj stolného tenisu a telesnej kultúry, zdravia a zdravého životného štýlu najmä u mládeže,
 • vytvárať podľa svojich možností podmienky pre účasť svojich členov, ako aj širokej verejnosti na športových podujatiach, súťažiach, tréningových aktivitách, na spoločenských a kultúrnych podujatiach ním organizovaných, čím sa rozumie najmä poskytovanie finančných prostriedkov na uhrádzanie výdavkov súvisiacich so športovými aktivitami členov, zabezpečovanie materiálneho vybavenia, dopravy, ubytovania, stravovania, rehabilitácie a pod.,
 • organizovať osvetové, vzdelávacie, športové, spoločensko-kultúrne, oddychové a voľno-časové podujatia pre svojich členov, ako aj pre širokú verejnosť,
 • získavať prostriedky na podporu stolného tenisu, telesnej kultúry, zdravia a zdravého životného štýlu, ako aj na činnosť združenia,
 • ďalšie úlohy v zmysle rozhodnutí členskej rady.

 

Článok 3

Členstvo

 1. Členstvo v Pingpongu pre všetkých je dobrovoľné. Členom sa môže stať každý občan starší ako 18 rokov veku bez rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti, rasy, náboženského a politického presvedčenia.
 2. Nikto nesmie byť nútený stať sa členom Pingpongu pre všetkých alebo k účasti na jeho činnosti.
 3. Z Pingpongu pre všetkých môže každý jeho člen slobodne vystúpiť.
 4. Žiadnemu členovi Pingpongu pre všetkých nesmie byť na ujmu, že je jeho členom, alebo že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje alebo, že stojí mimo neho.
 5. Členstvo v Pingpongu pre všetkých vzniká na základe písomnej prihlášky.  a jej následným schválením členskou radou. V žiadosti o členstvo musí osoba žiadajúca o členstvo súhlasiť so stanovami združenia a prehlásiť, že sa s nimi oboznámila. Dokladom o členstve je členský preukaz, ktorý obsahuje meno a priezvisko člena, jeho dátum narodenia a bydlisko. Členstvo je vedené v zozname členov.
 6. Členstvo v Pingpongu pre všetkých zaniká
 • dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení člena alebo na základe jeho slobodného rozhodnutia bez nároku na vrátenie uhradeného členského príspevku,
 • úmrtím člena,
 • vyškrtnutím zo zoznamu členov pri nezaplatení členského príspevku v čase bežnej platnosti členského preukazu alebo pre iné neplnenie si základných členských povinností,
 • vylúčením na základe rozhodnutia členskej rady v konaní o závažnom porušení všeobecne záväzných právnych predpisov alebo stanov.  

 

Článok 4

Práva a povinnosti členov  

 1. Členovia Pingpongu pre všetkých majú právo predovšetkým:
 • zúčastňovať sa na zasadnutiach jeho členskej rady,
 • podieľať sa na príprave a organizovaní jeho činnosti,
 • zúčastňovať sa podľa svojej potreby jeho podujatiach,
 • voliť a byť volený do jeho orgánov a funkcií v nich,  
 • byť informovaný o jeho činnosti a hospodárení,
 • obracať sa na jeho orgány s podnetmi, návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami a žiadať vyjadrenia a vysvetlenia k nim.
 1. Členovia Pingpongu pre všetkých  majú povinnosť predovšetkým:
 • uhradiť v každom kalendárnom roku do 31. decembra členský príspevok na nasledujúci kalendárny rok vo výške určenej rozhodnutím členskej rady,
 • dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, stanovy a iné rozhodnutia prijaté na členskej rade, s ktorými boli oboznámení,
 • aktívne sa zúčastňovať na podujatiach a aktivitách občianskeho združenia pri napĺňaní jeho poslania, cieľov a úloh.

 

Článok 5

Orgány Pingpongu pre všetkých

 1. Orgánmi Pingpongu pre všetkých sú:
 • členská rada ako najvyšší orgán,
 • výkonná rada ako riadiaci a koordinačný orgán,
 • predseda ako štatutárny orgán
 • kontrolná rada ako kontrolný orgán
 1. Členská rada je tvorená všetkými členmi Pingpongu pre všetkých. Zvoláva ju podľa potreby predseda, najmenej 15 dní pred jej zasadnutím, a to najmenej jeden krát za kalendárny rok.  Je uznášania-schopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov, pričom rozhodnutia prijíma na základe nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Každý člen má 1 hlas. Členská rada rozhoduje o základných otázkach činnosti, najmä:
 • volí a odvoláva predsedu,
 • volí a odvoláva výkonnú radu,
 • volí a odvoláva kontrolnú radu,
 • schvaľuje, doplňuje a upravuje stanovy Pingpongu pre všetkých,
 • berie na vedomie správu o činnosti za uplynulé obdobie,
 • schvaľuje výročnú správu a ročnú účtovnú závierku za uplynulé obdobie,
 • berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie,
 • schvaľuje plán činnosti a rozpočet na kalendárny rok, schvaľuje prijatie nových členov a výšku členského príspevku na kalendárny rok,
 • rozhoduje o zániku a likvidácii,  
 • rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach nezverených iným orgánom.  
 1. Výkonná rada, ktorá má 3 členov, riadi a koordinuje činnosť Pingpongu pre všetkých medzi zasadnutiami jeho členskej rady. Jej rokovanie podľa potreby zvoláva a riadi predseda ako štatutárny orgán. 2 členov volí a odvoláva členská rada. Rozhodnutia sú právoplatné, ak ich schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu kontrolnej rady. Výkonná rada predovšetkým:
 • pripravuje rokovania členskej rady,
 • riadi činnosť Pingpongu pre všetkých medzi zasadnutiami členskej rady
 • zodpovedá za koordináciu a rozvoj činnosti,
 • zodpovedá za hospodárenie,
 • je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní pri zrušení členstva.
 1. Predseda koná navonok v mene Pingpongu pre všetkých ako štatutárny orgán a odvoláva ho členská rada. Predseda občianskeho združenia zvoláva zasadnutia členskej rady a výkonnej rady a riadi ich priebeh. Predseda ako štatutárny orgán koná samostatne tak, že k svojmu podpisu a menu pripojí funkciu a pečiatku Pingpongu pre všetkých. Predseda je oprávnený poveriť člena výkonnej rady  konkrétnymi úkonmi v  mene Pingpongu pre všetkých, na zabezpečenie kontinuity jeho fungovania.
 2. Kontrolná rada je kontrolným orgánom Pingpongu pre všetkých, a preto všetci jeho členovia, orgány a funkcionári občianskeho združenia jej musia poskytnúť ňou požadované informácie, dokumenty a podklady na vypracovanie správy o hospodárení združenia za príslušný kalendárny rok. Kontrolná rada je volená a odvoláva ju členská rada. Kontrolná rada zasadá podľa potreby, najmenej jeden krát v kalendárnom roku. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda kontrolnej rady, ktorého zo svojich radov volia jej členovia. Rozhodnutia sú právoplatné, ak ich schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu kontrolnej rady.
 3. Všetci funkcionári zvolení alebo odvolaní členskou radou musia byť v zápisnici zo zasadnutia členskej rady s uvedením mena, priezviska a dátumu  narodenia.
 4. Akékoľvek zmeny stanov alebo funkcionárov oprávnených konať v mene Pingpongu pre všetkých oznamuje jeho predseda Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ich odsúhlasenia alebo zvolenia a  odvolania.

 

Článok 6

Zásady hospodárenia  

 1. Pingpong pre všetkých má vo vlastníctve majetok potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti, ktorého zdrojom sú
 •  dotácia zo štátneho rozpočtu,
 •  členské príspevky,
 •  príspevky, dary a granty od právnických a fyzických osôb,
 •  príjmy na základe zmlúv o sponzorstve a reklamnej činnosti podľa  Obchodného zákonníka,
 •  príjmy od iných osôb podľa osobitných zmlúv,
 •  podiely na zaplatenej dani z príjmov zárobkovo činných fyzických alebo právnických osôb poukázané správcom dane.
 1. Rozpočet Pingpongu pre všetkých na príslušný rozpočtový rok vypracováva kontrolná rada spoločne s predsedom. Návrh rozpočtu sa predkladá na schválenie členskej rade.
 2. Pingpong pre všetkých zabezpečuje spracovanie účtovnej evidencie. Hospodárskym rokom je kalendárny rok.
 3. Výročná správa a účtovná závierka Pingpongu pre všetkých za uplynulé obdobie sa po jej schválení členskou radou  zverejňuje v registri účtovných závierok.
 4. Majetok slúži len na napĺňanie cieľov Pingpongu pre všetkých a na jeho ďalší rozvoj.
 5. Hospodárenie Pingpongu pre všetkých sa plánuje a realizuje vždy len v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito stanovami.

 

Článok 7

Zánik a likvidácia

7.1   Pingpong pre všetkých zaniká

        a/ dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia členskej rady,

        b/ právoplatným rozhodnutím MV SR

7.2  V prípade zániku Pingpongu pre všetkých členská rada vymenuje likvidátora a zánik oznámi písomne do 15 dní MV SR.

 

Článok 8

Záverečné ustanovenia

 1. Práva a povinnosti členov, a činnosť občianskeho združenia neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 2. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie na MV SR.

 

V Bernolákove 27.11.2018